Home

Legea 477 din 2003 republicata si actualizata 2021 pdf

Legea nr. 477/2003 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003 si a mai fost modificata prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si. Legea 333 din 2003 republicata actualizata LEGEA nr. 333 din 2003 republicata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2014 Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea i - Legea nr. 212/2019 privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 12 noiembrie 2019;. #B: Legea nr. 272/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014 Acte modificatoare #M6: Legea nr. 286/2018 #M5: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 #M4: Legea nr. 52/2016 #M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 #M2: Legea nr. 131/201 I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care abrogă pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 20 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.) + Articolul 43 (1) Indemnizația lunară prevăzută la art. 42 alin

Codul muncii actualizat 2019. Descarca Legea nr. 53/2003 (Codul muncii) actualizata 2019 in format Word sau PDF. Asistenta, Consultanta si Reprezentare juridica avocat dreptul muncii. Concediere 2019, Salarizare 2019, Pensionare 2019 Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (republicata si actualizata) (r. 268 din 09 aprilie 2019) + Articolul 78 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim ca urmare - Legea nr. CAP. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 65 din 12 mai 1990 Verificarea. LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul functionarilor publici - Republicata Actualizata 2019 prin Legea 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (publicata in M.Of. 554 din 03 iulie 2018

(2) si art. 123 alin. (1) din Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, contribuabilii care datoreaza impozit pe venit, la data determinarii impozitului pe venit aferent anului 2020, adauga la venitul net anual impozabil determinat la art. 118 alin. (2) lit 2003 actualizata 2019. 197/2012 privind asigurarea calităţii în alin. 57/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. 05. 174/2008 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor 27 decembrie 2008 Legea 333 din 2003 actualizata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. nr. 20 alin. 210 Titlul VII - Dialogul social.

LEGE nr 477 din 12 noiembrie 2003, republicata, privind

LEGE 217 22/05/2003 - Portal Legislati

Parlamentul României - Lege nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii În vigoare de la 07 august 1991 Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004 Consolidarea din data de 30 ianuarie 2020 are la bază republicarea din Adresa de corespondență Tel: +4 021 xxx xxx Fax: +4 021 xxx xxx Email: contact@server www.website.ro #M48: Legea nr. 56/2017 #M47: Legea nr. 11/2017 #M46: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 #M45: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 #M44: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 #M43: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 Parlamentul României - Lege nr. 350/2001 din 06 iulie 2001 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul În vigoare de la 10 iulie 2001 Consolidarea din data de 29 noiembrie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 10 iuli LEGEA 333 din 2003 actualizata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.. CAP. I Dispozitii generale Legea 333 din 2003 actualizata - Textul integral ART. 1 (1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza.

LEGE 448 06/12/2006 - Portal Legislati

  1. istra Ńiei publice locale nr. 215 din 23.04.2001 Versiune consolidata la data de 04.11.2014 CAPITOLUL I Dispozi Ńii generale SEC łIUNEA 1 Regimul general al autonomiei locale Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaz ă regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi func Ńionarea ad
  2. are se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei.
  3. LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale Forma sintetică la data 14-feb-2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. Parlamentul României adoptă prezenta lege TITLUL I: Energia electric

Codul Muncii 2019 (Legea 53/2003 actualizata 2019)

2003 actualizata 2019 - elpn

( Legea nr. 53/2003 republicata) (actualizat pana la data de 21 noiembrie 2016*) EMITENT PARLAMENTUL Nota ────────── **) Republicat in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 31 marti Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014. Legea Arhivelor nationale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 22 aprilie 2014 Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009 Data intrarii in vigoare: 06 Mai 2009 Forma actualizata valabila la data de 17 Martie 201 - Legea nr. 401/2003pentru modificarea 3icompletarea Legii nr. 50/1991privind autorizarea execut,rii lucr,rilor de construc>ii, publicat,în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003; - Legea nr. 468/2003privind modificarea 3icompletarea Legii nr. 422/2001privind protejare LEGE nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I privind Codul administrativ EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI Prezentul cod se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002(*actualizata*) privind protecţia informaţiilor clasificate. EMITENT: PARLAMENTUL Scopul prezentei legi este protecţia informaţiilor clasificate si a surselor al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. 51 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost publicat, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, iar ulterior a mai fost modificat, 3icompletat, prin: - Legea nr. 401/2003 pentru modificarea 3i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut,rii lucr,rilor de construc>ii, publicat, n.

Legea zilierilor actualizata in iulie 2019. Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata in Monitorul Oficial nr. 947 din 22 decembrie 2015. Art calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) si (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale in conditiile prevazute de prezentul articol. (2) La intocmirea bilantului, respectiv a situatiei pozitiei financiare, pe lang **) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 189/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 463 din 24 mai 2004, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 24/2000 a fost publicata in. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ultima actualizare : Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 din 06 ianuarie 2020. Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016, ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 213 din 10 aprilie 2019 precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fisca OUG nr. 195/2002, Actualizata 2019, privind circulatia pe drumurile publice. Republicata Actualizare 2019 prin: - Ordonanta urgenta 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; - Legea 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale

Legea 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul

  1. C. 139 din Legea nr. publicata in Monitorul Oficial nr. 22-25 se aplicá ãncepànd cu data de 1 iunie 2005. 283 din de 14 aprilie 2016) Legea 176/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. Of. 53/2003 (Codul muncii) actualizata 2018. Actualizata. 103 bis din 11 februarie 2019 Data intrarii in vigoare : 11 februarie 2019 Forma actualizata.
  2. LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fisca
  3. istrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009..

Art. 9 - Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale Art. 10 - Relatii internationale Art. 11 - Dreptul international si dreptul intern Art. 12 - Simboluri nationale Art. 13 - Limba oficiala Art. 14 - Capitala. TITLUL II - Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale CAPITOLUL I - Dispozitii comun LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (aplicabila incepand cu data de 1 februarie 2014*) 2003; LEGEA nr. 519 din 3 decembrie 2003; LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004; LEGEA nr Legea 333 din 2003 republicata actualizata LEGEA nr. 333 comun cu politisti locali, paza proprie Documents Scanned Image - 4.Regulamentul operaأ§iunilor de casa -Decret 209 / 1976 5.Legea nt.. 22 / 1969 privin Modificarile aduse OUG 28/1999 de Legea nr. 136/2019. Tabel comparativ (oficial DGRFP) 30-Iul-2019. 6656. Legea 136 din 2019 privind obligativitatea dotarii cu case de marcat a automatelor comerciale si a transporturilor de persoane a modificat si a completat Ordonanta de Urgenta n2. 28 din 1999. In acest sens, Directia Generala Regionala a.

Noul Cod fiscal PDF - Legea 227/2015 valabil din Iunie 202

2003 actualizata 2019 - alg

2. OUG 57 /2019 privind Codul Administrativ partea VI a ( art 365- 537 ); 3. Legea 52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica republicata cu modificarile si completarileulterioare , 4. OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare ; PRIMAR, LM. BARBOW. - Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003. **) - Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 si Legea nr. 401/2003, era alcatuit din 4 alineate. Alin

X. Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006. Descarca acum exemplarul tau pdf Legea 319/2006 actualizata 2020, la tine pe calculator. *Ne cerem scuze, dar in aceasta perioada, descarcarea PDF-ului este disponibila doar pe calculator In Monitorul Oficial nr. 340 din 3 mai 2019 s-a publicat Legea nr. 89/2019 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri privind recuperarea debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului **) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 629 din 13 noiembrie 2001 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001, dandu-se textelor o noua numerotare. Ordonanta Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, si a fost. a fost aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului naţional din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituţiei României

Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata. 2016 Codul Muncii-Legea 53/2003 actualizata. 2019 Culegere de acte normative. 2020 Legea nr. 19 din 14.03.2020. 2020 Legea educatiei. 2020 Ordonante militare COVID-19. 2020 Găsește un distribuitor în apropiere. România Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 428 din 20 octombrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003. *) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogata de alin. (2) al art. 31 din LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificárile çi completárile ulterioare, pct. 12-16, pct. 19-21 din Ordonanéa de urgenéá a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea çi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatá ã 333 2003 republicata 2014 republicat in monitorul oficial partea i nr. 189 din 18 martie 2014 data intrarii in vigoare. 255 2013 pentru punerea in aplicare a legii nr. 3 din legea nr. Ordonanța de urgență a guvernului nr. Ordonanta de urgenta nr. I dispozitii generale legea 333 din 2003 actualizata textul integral art Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Subiecte concurs - funcții contractuale de execuție (03.12.2018) 03/12/2018.SUBIECTE ACHIZITII PUBLICE.SUBIECTE ANALIZA LEGALITATE SI INSTANTE. cu susținere din partea MRP

Legea 52/2011, a zilierilor

risc la securitate fizica de catre unitatile prevazute la art. 2 alin. (1 ) din Legea nr. 333/2003, republicata, infiintate pana la data de 16 iunie 2012 a fost prorogat succesiv prin articolul unic din Hotararea Guvernului nr. 877/2014 (#M3) si prin art. II din Hotararea Guvernului nr. 1002/2015 (#M4) pana la data de 1 iulie 2017. ART. Codul Muncii actualizat 2018 (Legea nr. 53/2003) Actualizat prin: OUG nr. 53/2017 - modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, publicata Monitorul Oficial nr. 644 din 07 august 2017. Decizia nr. 261/2016 a Curtii Constitutionale (publicata în Monitorul Oficial cu nr. 511 din 7 iulie 2016 670 din 3 august 2006 republicată în temeiul art. Forma republicată a ordonanței de urgență a guvernului nr. Download oug 195 2002 actualizata 2016 pdf. 4 din constitu ţie. Actul a suferit ultima modificare pe 21 ianuarie 2017. 11 2019 aplicabilă din octombrie 2019. 876 din 2006 si a fost aprobat prin hotararea nr Legea Contabilității - L 82/1991 LEGEA CONTABILITATII 2012 Legea nr. 82/1991 Legea Contabilitatii, republicata in 2008 , Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008 [ PDF ] si actualizata la 22 aprilie 2011 cu prevederile OUG nr. 37/2011 Prezenta forma actualizata este valabila de la 19 iulie 2017 pana la 10 octombrie 2017.

Legea 333 din 2003 actualizata - paza obiectivelor

- Legea nr.477/2004 - Codul de conduita pentru personalul contractual din autoritatile si institutiile publice; -Legea nr.215/2001 republicata si actualizata- privind administratia publica locala; -Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata si actualizata Parlamentul României - Lege nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 În vigoare de la 28 februarie 2003 Consolidarea din data de 05 iulie 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29 ianuarie 2003 şi include modificările aduse prin următoarel

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizata*) privind apararea impotriva incendiilor. Aceasta este forma actualizata cu modificarile si completarile aduse de: RECTIFICAREA nr. 307 din 12 iulie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 70 din 14 iunie 2009 - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; - Legea nr. 53/2003, republicata si actualizata,Codul Muncii; - Legea nr. 672/2002, republicata si actualizata, privind auditul public intern; - OG nr. 119/1999, republicata si actualizata, privind controlul intern si controlul financiar preventiv propriu Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor a fost republicata. Descarca PDF! 01-Apr-2014. 2641. P uteti consulta integral Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 28.03.2014. De asemenea, puteti descarca legea completa in format PDF si gratuit. Art. 1

LEGEA 46 DIN 2003 actualizata la data de 10

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare HOTARASTE: Art. I — Incepand cu data de 1.01.2019. inceteaza mandatul de Legea nr.673/2002, art.9 alin2 lit.a, art. 12 alin.l si 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, actualizata, modificata si completata prin Legea nr.249/200 XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Note la forma actualizată. 1.Republicata in temeiul art. II din OUG 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 86/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie 2008, dandu-se textelor o noua numerotare

Codul muncii 2021 - Legea 53/2003 actualizata, valabil 202

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri a fost republicata in Monitorul Oficial nr. 947 din 22 decembrie 2015.. Legea nr.52/2011 a fost republicata in temeiul ar.III din Legea nr.254/2015 pentru aprobarea OUG nr.36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind. Legea 188 1999 Actualizata 2017 LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2017, privind Statutul functionarilor publici - Republicata Actualizata prin: Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative (publicata in M. Oficial nr. 283 din 14-apr-2016) Legea 188 1999 Actualizata. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (la data 04-apr-2007 actul a fost aprobat de Hotarirea 268/2007 ) CAPIT OLUL I: Textul integral: Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si in format PDF. com. 448/2006 republicata. 448 din 6 decembrie 2006.

LEGE nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită ..

-Legea nr. 53/2003, republicata si actualizata, privind Codul Muncii;-Lege-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; - OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicata**)(*actualizata*) privind circulatia pe drumurile publice**) (aplicabila incepand cu data de 19 ianuarie 2013*) EMITENT: GUVERNUL ----- ATENTIE: Prezentul act normativ va suferi modificari si completari la data de: 1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012. ----

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale. Va propunem in cele ce urmeaza, varianta integrala (in vigoare la 06.02.2013) a Legii nr. 53/24.01.2003 - privind Codul Muncii, actualizata cu ultimele modificari. Speram sa va fie de folos. PENTRU A DESCARCA VARIANTA ACTUALIZATA 2013 A CODULUI MUNCII - CLICK AIC (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii! 2020 04-03: Legea 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011! 2019 12-16: HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat)! 2019 07-2

Legea 422 2001 Republicata 2006 - [PDF Document

raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificärile si completårile ulterioare; 8. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritägile institutiile publice SERVICIU ECONOMIC, Mirela Dori RADU OCPI CONSTANTAStr.Mihai Viteazul 2B,Cod postal 900682 Jud. Constanta, ROMANIA EN IS Publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019. Articol unic Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica Continue reading Legea 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul functionarilor publici - Republicata Actualizata 2019 prin Legea 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (publicata in M.Of. 554 din 03 iulie 2018) Legea nr.207/2015 - ANA

Legea zilierilor actualizata in iulie 201

a) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, care achiziţionează, conservă, cercetează şi expune arme de foc, componente esenţiale sau muniţie în scopuri istorice, culturale, ştiinţifice, tehnice, educaţionale, de patrimoniu sau de divertisment şi care este recunoscută în condiţiile legii Legea 193 din 2000 actualizata. LEGE pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii Lege 1612019 26072019 --162. 933 din 13 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează după cum urmează. 7312012 a constatat. -Legea nr. 477/2004, privind codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice -Legea nr. 272/2004, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor copilului -Legea nr. 217/2003, republicata, pentru prevenirea si combaterea violentei in famili Read More About Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor - republicata » By ANPM Bucuresti 31/07/2014 31/05/201

Legea nr. 132/2002 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002; - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002; - Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonan ţei Guvernului nr. 119/1999 privind. (4) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul personalului incadrat in unitati sanitare, de asistenta sociala, de asistenta medico-sociala si in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, termenele de preaviz nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se. LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul functionarilor publici - Republicata Actualizata 2019 prin Legea 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (publicata in M.Of. 554 din 03 iulie 2018) CAPITOLUL I: Dispozitii generale Articolul Legea 188 1999 Actualizata 2017 Legea 188/1999, Actualizata 2017, privind Statutul functionarilor publici. Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale. (termen CNA). Legea 188/1999, Actualizata 2017, privind Statutul. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicata**)(*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii (actualizata pana la data de 11 noiembrie 2016*) EMITENT PARLAME NTUL **) Republicata in temeiul art. VI din Legea nr. 184/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta